Úvěr s dotací PGRLF

Úvěr s dotací PGRLF

AGRO LEASING J.Hradec s.r.o. poskytuje financování (úvěry) splňující podmínky pro poskytování podpor Podpůrným a Garančním Rolnickým a Lesnickým Fondem, a.s. (PGRLF) z následujících programů (www.pgrlf.cz):

1. Zemědělec

Cílem programu je podpora investic zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku. Je podporován např. nákup následujících investic: traktor, sklízecí mlátička, lis a balička na slámu a seno, secí kombinace, rozmetadlo, návěs – přívěs, nástavba – nosič nástaveb, tahač, postřikovač, půdní fréza, samosběrací vůz, řezačka, krmný vůz, nakladač, kultivátor, stroj na sběr kamene, sklízeč cukrovky, manipulátor, atd. Do programu se mohou přihlásit pouze klienti, kteří jsou zemědělskými podnikateli a zároveň zemědělskými prvovýrobci. Program poskytuje podporu ve formě dotace části úroků z úvěrů. Mladému zemědělci (do 40 let) bude podpora navýšena o 1%, a to až do dovršení věku 40 let. Pro plátce DPH se poskytuje podpora na ceny hrazené z úvěru bez DPH.

2. Podpora nákupu půdy

Cílem programu je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy. Žadatel se musí zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě po dobu poskytování podpory, minimálně však po dobu pěti let. Poskytnutý úvěr nesmí být nižší než 100 tis. Kč a nesmí překročit částku 10 mil. Kč. Program poskytuje podporu ve formě dotace části úroků z úvěrů.

3. Lesní hospodář

Cílem programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství investicí do techniky a technologií pro hospodaření v lesích. Podporovaná investice vede zejména ke snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, dalšímu rozvinutí produkce či ekologicky šetrnějším způsobům hospodaření. Program poskytuje podporu ve formě dotace části úroků z úvěrů.

4. Zpracovatel dřeva

Cílem programu je zpřístupnit nákup techniky nebo technologií pro zpracování dřeva. Podporovaná investice musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení jakosti a dalšímu rozvoji podnikatelských subjektů. Program poskytuje podporu ve formě dotace části úroků z úvěrů.

5. Zpracovatel

Cílem programu je podpora investic na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu k potravinářským či krmivářským účelům. Program poskytuje podporu ve formě dotace části úroků z úvěrů.

6. Investiční úvěry Zemědělec

Cílem programu je podpora investic na pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou. Podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce zemědělského prvovýrobce. Úvěr nesmí být použit například na nákup nebo vylepšení nemovitého majetku. Úvěr je poskytován ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

7. Investiční úvěry Lesnictví

Cílem programu je vytvořit předpoklady pro stabilizaci a rozvoj sektoru lesního hospodářství. Účelem úvěru je pořízení investičního majetku (zejména strojního zařízení a vybavení) pro hospodaření v lese nebo pro lesní školkařskou činnost. Podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutí produkce podniku příjemce podpory. Úvěr lze poskytnout ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

Postup vyřizování žádostí

V případě žádosti o poskytnutí podpory klient zpracuje podnikatelský záměr a požádá naši společnost o poskytnutí úvěru.
Poté klient podá žádost o podporu na předepsaném formuláři místně příslušnému pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu, Ministerstva zemědělství, Fondu respektive jinému Fondem k tomu určenému subjektu.
Žadatel může být souběžně zapojen do několika programů. Na každou z investic uvedenou v podnikatelském záměru může být poskytnuta podpora pouze jednou.
Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doložit na Fond úvěrovou smlouvu. Úvěrová smlouva nesmí být uzavřena před registrací žádosti o poskytnutí podpory.
Fond poskytuje podporu vždy zpětně, dvakrát ročně za každé kalendářní pololetí.
 ON-LINE Žádost
o poskytnutí financování