Souhlas se zpracováním rodného čísla v Nebankovním registru klientských informací (NRKI)

Souhlas se zpracováním rodného čísla v Nebankovním registru klientských informací (NRKI)

V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou a Společností – AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. (dále jen „Smlouva“) souhlasím s tím, aby Společnost za níže uvedeným účelem zpracovávala moje rodné číslo způsobem a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací („Informační Memorandum“). Účelem zpracování rodného čísla na základě tohoto souhlasu je (i) zajištění mojí jednoznačné identifikace v rámci Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) a umožnění vzájemného informování uživatelů NRKI a (ii) vzájemné informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací („BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se Smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI.

Dále souhlasím s tím, aby za níže uvedeným účelem Společnost mé výše uvedené osobní údaje dále předávala provozovateli registru klientských informací k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci takového registru (provozovatel i registr je popsán v Informačním Memorandu); provozovatel registru klientských informací mé výše uvedené osobní údaje (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru klientských informací) zpřístupnil všem oprávněným uživatelům registru klientských informací (jsou uvedeni v Informačním Memorandu vč. Společnosti), kteří budou mít můj odpovídající souhlas nebo kteří k tomu budou oprávněni v souladu se zákonem; všichni oprávnění uživatelé registru klientských informací, kterým byly zpřístupněny mé výše uvedené osobní údaje, tyto použili, a to případně spolu s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají; provozovatel registru klientských informací zpřístupnil Společnosti (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru klientských informací) veškeré mé osobní údaje, u kterých k takovému zpřístupnění bude existovat můj odpovídající souhlas (zejména souhlas udělený některému oprávněnému uživateli registru klientských informací) nebo u kterých k tomu provozovatel registru klientských informací bude oprávněn v souladu se zákonem.

Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Společností byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších čtyř (4) let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.

Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním mého rodného čísla pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi Společnost poskytuje. Dále jsem se seznámil(a) s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce, resp. úvěruschopnosti, jejich klientů. Před podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na www.agroleasing.cz nebo u provozovatele registru klientských informací na www.cncb.cz.


ON-LINE Žádost
o poskytnutí financování