Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti AGRO LEASING J. Hradec s.r.o.

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti AGRO LEASING J. Hradec s.r.o.

Vážení klienti, partneři,

společnost AGRO LEASING J. Hradec s.r.o., se sídlem Sládkova 309/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 60851252, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, od. C, vlož. 3981 (dále též „společnost“) je správcem Vašich osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a to včetně souvisejících a navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

Kontaktování naší společnosti

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů společností se, prosíme, obraťte na naši společnost prostřednictvím kontaktů agroleasing@agroleasing.cz, www.agroleasing.cz, tel: 384 361 026 nebo prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů poverenec@agroleasing.cz.

K jakým účelům využíváme osobní údaje?

Osobní údaje využíváme za účelem nabídky našich služeb a zboží, schválení a nastavení parametrů obchodu, plnění podmínek ze smlouvy, reportování o plnění smlouvy, správy pohledávek, marketingu a propagace našich produktů a služeb. Zobrazit více

Konkrétně osobní údaje využíváme za účelem:

 • vytvoření nabídky na poskytnutí požadované finanční služby nebo zboží,
 • nabídky produktů a služeb poskytovaných správcem a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů,
 • vyhodnocení úvěruschopnosti a schopnosti klienta splácet své závazky,
 • podpory našeho obchodního rozhodování a odpovědného financování,
 • identifikace obchodního potenciálu, posuzování rizikovosti konkrétního klienta a stanovení investičních možností,
 • uzavření a plnění příslušné smlouvy o finanční službě,
 • poskytnutí finanční služby nebo vyřízení objednávky,
 • zajištění doprovodných služeb – např. pojištění předmětu financování, předmětu zajištění atp.,
 • vedení databáze klientů a žadatelů o finanční službu a jejich kontaktních údajů,
 • reportingu o uzavřených smlouvách a o jejich plnění vůči NRKI dle zvláštního informačního memoranda,
 • reportingu vůči PGRLF a obdobným poskytovatelům dotací a zvýhodnění dle zvláštní smlouvy,
 • fakturace a vedení účetnictví,
 • vedení pohledávek vůči klientům,
 • marketingového zpracování, analýzy s cílem přizpůsobit naši nabídku potřebám klientů a zkvalitnit poskytované služby,
 • ověření správné funkčnosti poskytnutých produktů a služeb,
 • sledování a vylepšování kvality produktů a služeb a udrženi si přízně našich klientů.

Na základě osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, k profilování dochází pouze pro účely AML zákona.

Co společnost opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

Právní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů jsou oprávněný zájem (např. na odpovědném financování, předcházení vzniku nesplácených pohledávek a zamezení podvodného jednání), plnění smluvní povinnosti, plnění zákonné povinnosti (např. dle z. o účetnictví, zákona AML).Zobrazit více

V našem případě se jedná o tyto právní tituly zpracování:

 • Oprávněný zájem správce na předcházení, vyhodnocování a zamezení možných podvodných jednání, na odpovědném financování, na vymáhání soukromoprávních nároků nebo předcházení vzniku nesplácených pohledávek, na posuzování důvěryhodnosti a solventnosti klientů, nabídce vlastních služeb a produktů, na vedení si databáze klientů a zájemců o financování, zasílání informací a nabídek v souvislosti s prodejem našeho zboží a služeb, na řádném a bezpečném používání našich produktů a služeb, na řízení našich rizik, na možnosti doložit skutečnosti, stavy a splnění našich povinností vůči ostatním subjektům (např. úřadu evidence vozidel, České kanceláři pojistitelů, finančním úřadům, exekučním úřadům, soudům, …); tyto údaje nemáte povinnost nám poskytovat, avšak bez nich nemůžeme řádně zhodnotit a nastavit parametry obchodu, případně Vám poskytovat související poradenství a informace. To může ve svém důsledku vést až k odmítnutí uzavření smlouvy pro nepřiměřené obchodní riziko.
 • Plnění smluvní povinnosti: osobní údaje potřebujeme pro samotné uzavření smlouvy a pro následné splnění uzavřené smlouvy (dohody); v případě, že klient odmítne takové údaje poskytnout, není možné smlouvu (dohodu) uzavřít, resp. plnění ze smlouvy požadovat (např. vyřízení nabídky, poptávky nebo poskytnutí služby a zboží);
 • Plnění zákonné povinnosti: společnost musí plnit právní povinnosti, které ji ukládá zákon (např. povinnost ověřovat totožnost klienta, vést účetnictví, předcházet legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – zákon AML); jedná se o údaje, které musíme sbírat, vyhodnocovat a uchovávat po stanovenou dobu, protože jde o plnění naší legislativní povinnosti. Jedná se např. o archivační povinnost podle zákonů regulujících oblast našeho podnikání, získávání a vyhodnocování údajů pro potřeby plnění povinností při předcházení praní špinavých peněz (např. kontrola klienta - „Know Your Client“) a celé řady dalších zákonů. Příkladem jsou: zdroje a původ příjmu, kapitálová provázanost, státní příslušnost, místo pobytu, předmět činnosti, politická angažovanost, skutečný vlastník nebo beneficient právnické osoby apod. Bez těchto údajů není možné smlouvu uzavřít ani poskytnout plnění ze smlouvy.
 • Jaké osobní údaje společnost zpracovává?

  S ohledem na transparentnost a zodpovědný přístup ke všem našim činnostem Vás informujeme, jaké zpracováváme Vaše osobní údaje.

  Údaje, které budeme zpracovávat, zahrnují zejména: identifikační údaje (např. jméno, rodné číslo, IČ), kontaktní údaje (např. bydliště, telefon, email), popisné údaje (např. místo pobytu, rodinný stav), údaje o třetích osobách (např. propojené společnosti, osoby, rodinné příslušníky), platební údaje, informace z Vašeho internetového prohlížeče, informace o využívání produktů a služeb, informace z interakce mezi Vámi a námi, informace o bonitě a důvěryhodnosti. Zobrazit více

  Identifikační údaje

  Zejména jméno, příjmení, tituly, bydliště, rodné číslo a datum, místo narození, IČ, adresa podnikání jsou pro nás důležité, abychom měli jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu a že získávané údaje z jiných zdrojů se skutečně vztahují k Vaší osobě a nemůže tak dojít k záměně. Navíc bychom Vás rádi oslovovali Vaším jménem.

  Kontaktní údaje

  Zejména bydliště, poštovní adresa, telefon nebo e-mail jsou nezbytné k tomu, abychom Vám byli schopni naši komunikaci doručit a operativně Vás informovat.

  Popisné údaje

  Jde o statistické údaje, například věk, místo pobytu, pohlaví, stav (svobodný/á, rozvedený/á…), vzdělání, příjem, počet a stáří vyživovaných dětí atp. Tyto údaje nám o sobě sdělujete při sjednávání produktů nebo si je odvozujeme z jiných dat, která o Vás máme.

  Údaje o třetí osobě

  Při žádosti o úvěr, o leasingový produkt, při sjednávání zajištění, se vyžaduje uvést zdroj svých příjmů – pokud jste zaměstnaný, je to zaměstnavatel, pokud podnikáte, uvedete svou firmu, název společnosti apod. Zejména z veřejných zdrojů nebo od Vás dohledáme u Vašich propojených subjektů bývalé i aktuální zástupce společnosti, vlastníky, rodinné příslušníky, osoby blízké apod. Případně si od Vás vyžádáme dále kontaktní informace.

  Platební údaje

  Evidujeme platby poukázané Vámi nebo Vaším jménem na náš účet. Každá platba s sebou nese informace, například částku, číslo protiúčtu, ze kterého jste peníze poukázali, datum a čas platby a také textové poznámky, které můžete k transakci dopsat pro lepší orientaci ve Vašich transakcích. To vše nám pomáhá k tomu, aby se správné platby přiřadily ke správným službám a produktům.

  Data z internetového prohlížeče

  Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, automaticky odesíláte IP adresu svého počítače, která obsahuje i číslo sítě a podsítě, ve které se nachází Váš počítač. Pokud máte povoleno ukládání tzv. cookie, využíváme tyto informace v internetových reklamách (např. Google AdWords, Etarget, Sklik, …). Pro správné zobrazování našich webových stránek využíváme informaci o Vašem operačním systému (například Windows, MacOS nebo Linux), jeho verzi a technická data o zařízeních, ze kterých se přihlašujete (například typ Vašeho chytrého telefonu). Tyto údaje neukládáme. Pokud máte povoleno ve svém prohlížeči odesílání geolokačních údajů, využíváme je při návštěvě našich internetových stránek, abychom Vás mohli odkázat na příslušného obchodního zástupce, a využíváme je pro statistické účely.

  Informace o využívání produktů a služeb

  Pro lepší cílení naší komunikace s Vámi využíváme informace o tom, jaké produkty už máte u nás sjednané, kdy jste si je sjednal/a, s jakými podmínkami, zda je pořád využíváte, nebo jste je ukončil/a. Využíváme informace o výši a termínu leasingové/úvěrové splátky, nebo o tom, zda jste splátku někdy zpozdil/a. Sledujeme, zda plníte své závazky z doplňkových služeb – např. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo majetkové pojištění předmětu financování (zejména datum a důvod zániku pojistné smlouvy).

  Vzájemná komunikace

  Abychom Vás nekontaktovali opakovaně ze stejného důvodu, evidujeme informace o kontaktech mezi Vámi a námi. Jde zejména o údaje, jako je datum (případně čas) kontaktu, jeho důvod, a jestli jste kontakt inicioval Vy sám, nebo my. Kontakty probíhají např. přes telefon, SMS, poštu, e-mail, datovou schránku, osobní setkání atd. Pokud šlo o nějakou nabídku z naší strany, zaznamenáváme Vaši reakci, abychom Vám produkt, případně nenabízeli znova. Děláme si poznámky z rozhovorů s Vámi, abychom se lépe orientovali ve Vašich potřebách.

  Informace o bonitě a důvěryhodnosti

  V případě, že u nás žádáte o financování, ověřujeme si Vaši bonitu a důvěryhodnost v příslušných registrech z důvodu odpovědného financování. Tyto informace spolu s informacemi uloženými v našich systémech (například Vaše plnění stávajících smluv) jsou podkladem pro stanovení Vaší bonity, resp. schopnosti splácet své závazky. Na základě těchto údajů stanovujeme tzv. úvěrový limit, tj. maximální částku, kterou Vám můžeme poskytnout prostřednictvím leasingového/úvěrového produktu a nastavit parametry daného obchodu.

  Zdroje osobních údajů

  Nejčastěji jde o údaje, které získáváme přímo od Vás (např. ze žádosti o financování a z příloh), z veřejných zdrojů (včetně informací z internetu a ze sociálních sítí, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících třetích stran.

  Pro vytvoření nabídky služeb, posouzení úvěruschopnosti a při plnění smlouvy pracujeme například i s údaji v sociálních sítích např. Facebook. Data, která zveřejňujete, využíváme k přesnějšímu nastavení našich služeb a parametrů obchodu. Někdy zjišťujeme Vaše názory na stávající naše produkty, případně na připravované novinky a inovace. Výstupem jsou statistická shrnutí, ale také se inspirujeme konkrétními výroky.

  Pro vytvoření nabídky služeb a stanovení parametrů obchodu využíváme i informace z externích zdrojů. Jedná se zejména o veřejně dostupné rejstříky, například obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, registr dlužníků, insolvenční rejstřík, daňové rejstříky apod.

  Komu může společnost zpřístupnit osobní údaje?

  Vaše osobní údaje jsme povinni nebo oprávněni zpřístupnit či sdělit příjemcům:
  (i) subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. orgány činné v trestním řízení – policie či státní zastupitelství, kontrolní orgány, soudy, exekutorské úřady, správní, celní a finanční úřady);
  (ii) zpracovatelům, se kterými společnost spolupracuje;
  (iii) spolupracujícím třetím stranám (samostatní správci). Zobrazit více

  Spolupracujícími třetími stranami se rozumí společnosti a subjekty, jejichž produkty jsou součástí uzavřeného obchodního vztahu s Vámi (např. pojišťovny, poskytovatelé podpor a dotací) nebo jsou zmocněni Vás kontaktovat naším jménem za účelem řešení problémů při plnění smlouvy. Jedná se například o:

  • 1. obchodní zástupce naší společnosti, jejichž aktuální seznam je uveden na webu www.agroleasing.cz nebo sdělen na dotaz,
  • 2. makléři nebo zprostředkovatelé pojištění, pojišťovny,
  • 3. Společnosti spravující informační systém a informační technologie,
  • 4. CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (IČO: 71236384, Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha),
  • 5. CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. (IČO: 26212242, Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha)
  • 6. Poskytovatelé podpor a dotací klientům při poskytování naší finanční služby (např. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., IČO: 9241494, Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 nebo Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.),
  • 7. Bezpečnostní a inkasní agentury.

  Uvedené subjekty a kategorie subjektů mají smluvně i regulací garantovánu stejnou ochranu Vašich údajů, jako je tomu ze strany správce. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů a na větší množství zpracovatelů společnost na žádost klienta informuje o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

  Společnost neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí s výjimkou údajů sdílených v rámci NRKI/BRKI společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. v rámci EU a to v souladu s pravidly a standardy uvedenými v GDPR.

  Jak dlouho bude společnost uchovávat osobní údaje?

  Doba uložení a kritéria pro stanovení doby uložení vychází z platných zákonů např. o archivaci, o účetnictví, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (také „zákon proti praní špinavých peněz“ nebo „AML zákon“), případně z textu uděleného souhlasu, z doby trvání smluvního vztahu a z doby, po kterou trvají oprávněné zájmy správce. Zobrazit více

  Budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu a to i po dobu jakéhokoliv následného vztahu; po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy; po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv společnosti; případně po dobu, na jakou jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů. Konkrétní informace Vám budou sděleny na žádost.

  V případě, že se naším klientem nestanete (tj. nebude založen smluvní vztah), evidujeme Vaše údaje 1 rok. Tuto dobu považujeme za vhodnou k navázání či pokračování případné spolupráce a je proto nezbytné, abychom měli potřebné údaje dostupné. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje likvidovány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

  Po uplynutí uvedených lhůt pro zpracování údajů evidujeme z důvodu oprávněného zájmu pod Vaším IČ informace o Vašich žádostech a podmínkách schválení či důvodech neschválení obchodu, o dodavateli a ceně předmětu financování, abychom věděli, zda jsme již někdy společně jednali o obchodu a s jakým výsledkem. Usnadňuje nám to vzájemnou komunikaci a přesnější stanovení vhodných podmínek pro další obchody.

  Po uplynutí uvedených lhůt pro zpracování údajů evidujeme z důvodu oprávněného zájmu údaje za účelem prokázání, jak bylo naloženo s předmětem financování po skončení obchodního vztahu např. vůči České kanceláři pojistitelů, úřadu evidence vozidel atp., abychom prokázali, že jsme splnili naše povinnosti uložené zákonem.

  Jaká jsou práva klienta při zpracování osobních údajů?

  Jste oprávněni po nás požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které Vám bez zbytečného odkladu předáme; jste oprávněni požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů; výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena naše zákonná povinnost osobní údaje zpracovávat) a rovněž jste oprávněni vznést námitku proti zpracování.

  Jste oprávněni podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že máte pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

  Pokud se domníváte, že o Vás evidujeme nepřesné nebo neúplné údaje, musíte nám tuto skutečnost oznámit a my tyto údaje opravíme.

  Informace je platná od 1.5.2019.


  ON-LINE Žádost
  o poskytnutí financování